Hørning fodterapi v/ statsautoriseret fodterapeut Mette Lauritzen.

Oplysningspligt

Sådan behandler vi dine oplysninger:

I forbindelse med behandlinger indsamler og behandler vi personoplysninger om dig. Nedenstående er dataansvarlig for disse behandlinger af personoplysninger:

Hørning Fodterapi v/ statsautoriseret fodterapeut Mette Lauritzen
Nørre Alle 5
8362 Hørning
Tlf. nr. 60708362.
Cvr. 41269065

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv afgiver til os som led i din behandling. I den forbindelse afgiver du oplysninger om dit navn og kontaktoplysninger, samt øvrige relevante oplysninger, herunder journaloplysninger som indeholder cpr nummer og følsomme oplysninger f.eks. om helbred.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart og undervejs kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra andre parter. Det kan være henvisninger og korrespondance fra læge eller sygehus samt evt. diabetes fodstatus udført hos en anden fodterapeut. I det omfang oplysningerne er relevante opbevarer vi dem i journalen.

Hvad bruger vi dine oplysninger til og med hvilken baggrund?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med behandlingen og give dig de nødvendige ydelser/sundhedstjenester. Vi behandler også dit cpr. nummer med henblik på at kunne kommunikere med offentlige instanser. Samtidig behandler vi også dine almindelige kontaktoplysninger, herunder mobiltelefon og mailadresse for at kunne identificere dig og varetage kontakten med dig.

Videregivelse af dine personoplysninger:

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til behandlingen eller opfyldelse af lovkrav.

I forbindelse med behandlingen kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til relevant sundhedspersonale og/eller offentlig instans.

Vi overholder den gældende persondatalovgivning, og du kan se mere til vores baggrund for behandling af dine oplysninger i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 og artikel 9 stk. 2.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til relevante samarbejdspartnere som varetager vores journalsystem (CBIT). Som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til reglerne for opbevaring af patientjournaler. Det betyder, at vi opbevarer oplysningerne så længe behandlingen versere, og i en periode på op til 10 år efter sidste notat i journalen. Retten til at trække samtykke tilbage. I det omfang vores behandling helt eller delvist måtte være baseret på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan gøres ved at rette kontakt til os på ovenstående kontakoplysninger. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage har det først virkning fra det tidspunkt hvor det sker.

Dine rettigheder og adgang til klage.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af de rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger(Indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi som behandlere har om dig.

Ret til berigtigelse:

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Denne ret vedrører objektivt forkerte oplysninger. Er der tale om subjektive vurderinger eller omtvistede fakta, notere vi din indsigelse og gør retten opmærksom herpå i en evt. behandling af sagen.

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelser

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelser mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (Dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en` dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.Datatilsynet.dk